Menu odnośników dodatkowych

Naukowcy ze Świerka pomagają w badaniu szyn kolejowych

Badania odporności na kruche pękanie i prędkości rozwoju pęknięć zmęczeniowych w Laboratorium Badań Materiałowych, fot. NCBJ
Naukowcy Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) we współpracy z Instytutem Kolejnictwa (IK) wykonują kompleksową ocenę jakości i bezpieczeństwa szyn kolejowych. Ścisła współpraca obu instytucji w zakresie badań materiałowych zaowocowała wytworzeniem unikalnych w skali kraju kompetencji. ----

Największa trójwymiarowa mapa Wszechświata sprzed 7 mld lat

Największa trójwymiarowa mapa Wszechświata sprzed 7 mld lat
Międzynarodowy zespół astronomów VIPERS (VIMOS Public Extragalactic Redshift Survey, pol. Publiczny Pozagalaktyczny Przegląd Przesunięć ku Czerwieni zrobiony multispektrografem VIMOS), w którego skład wchodzą polscy naukowcy, zaprezentował właśnie największą trójwymiarową mapę Wszechświata sprzed 7 mld lat oraz udostępnił dane niezbędne do jej stworzenia. ----

Polscy i Holenderscy naukowcy wprowadzą nowy standard analiz bezpieczeństwa elektrowni jądrowych

Obraz przepływu w symulacji scenariusza PTS (fot. NRG Holandia)
Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) we współpracy z Nuclear Research and Consultancy Group (NRG) rozpoczyna badania nad bezpieczeństwem jądrowym współczesnych elektrowni jądrowych. Naukowcy przeanalizują m.in. wrażliwość zbiorników reaktorów jądrowych na nagłe zmiany temperatury. Prace potrwają trzy lata, w tym przez rok będą wykonywane same obliczenia numeryczne wykorzystując 5000 rdzeni polskiego superkomputera – klastra Centrum Informatycznego Świerk (CIŚ). ----

Dyrektor Zarządzający konsorcjum EUROfusion z wizytą w Świerku

Prof. Donne i dr Litaudon zwiedzają reaktor badawczy Maria (fot. M. Pawłowski, NCBJ)
Dyrektor Zarządzający międzynarodowego konsorcjum EUROfusion, prof. dr A. J. H. Donne zwiedził laboratoria NCBJ i spotkał się z polskimi uczestnikami konsorcjum. Gościom zaprezentowano potencjał badawczy i konstrukcyjny Instytutu, który może być wykorzystany w pracach nad budową reaktorów termojądrowych. ----

Wiceprezydent Iranu w NCBJ

Wiceprezydent Iranu J.E. dr Ali Akbar Salehi podczas prezentacji powstających w NCBJ akceleratorów medycznych, fot Marcin Jakubowski, NCBJ
W śro­dę, 09.11.br., do Świer­ku przy­by­ła de­le­ga­cja Przed­sta­wi­cie­li Rzą­du Islam­skiej Re­pu­bli­ki Ira­nu z J. E. dr. Ali Ak­bar’em Sa­le­hi’m – Wi­ce­pre­zy­den­tem na cze­le. Dzi­siej­sze roz­mo­wy do­ty­czy­ły dal­sze­go za­cie­śnia­nia współ­pra­cy w za­kre­sie na­uko­wo-ba­daw­czym. ----

Strony