Profesor instytutu | BP2

Data ogłoszenia: 
26 mar 2021 - 12:00
Termin zbierania ofert: 
15 kwi 2021 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko profesora instytutu 
w Zakładzie Fizyki Teoretycznej BP2

Lokalizacja: ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa

Dyscyplina naukowa: fizyka

Od kandydata oczekuje się, oprócz stopnia naukowego doktora habilitowanego, udokumentowanej wiedzy w zakresie fizyki procesów wysokoenergetycznych opisywanych w ramach chromodynamiki kwantowej.

Opis zadań:

W strukturach Zakładu Fizyki Teoretycznej kandydat będzie prowadził badania w dziedzinie szeroko rozumianej fizyki teoretycznej procesów wysokoenergetycznych ze szczególnym uwzględnieniem ich opisu w ramach chromodynamiki kwantowej przy wysokich energiach oraz badania zjawisk saturacji partonowej. Docelowo kandydat powinien stworzyć w strukturach Zakładu własną grupę badawczą zajmującą się tą tematyką.

W szczególności od kandydata oczekuje się:

 • znaczącego dorobku naukowego, potwierdzonego publikacjami w dziedzinie fizyki procesów rozpraszania przy wysokich energiach, a szczególnie wysokoenergetycznej chromodynamiki kwantowej, wysokoenergetycznych oddziaływań hadronowych i zjawisk saturacji partonowej;
 • udokumentowanej wiedzy na temat teorii efektywnej kondensatu kolorowego szkła (Color Glass Condensate) oraz jej zastosowań do opisu procesów rozpraszań w zakresach energii od wysokich do umiarkowanych;
 • bardzo dobrej i udokumentowanej wiedzy eksperckiej na temat procesów produkcji cząstek i korelacji w wysokoenergetycznych zderzeniach hadronów;
 •  udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu współpracy międzynarodowej;
 • doświadczenia w zdobywaniu grantów naukowych w otwartych konkursach;
 • doświadczenia w kierowaniu projektami badawczymi, potwierdzonego realizacją grantów badawczych w roli kierownika projektu;
 • bardzo dobre znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie, pożądana znajomość innych języków.

Wymagane dokumenty:

 • potwierdzenie uzyskania stopnia doktora habilitowanego;
 • życiorys;
 • wykaz publikacji;
 • autoreferat naukowy;
 • wszelkie inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę.

Kontakt:

Kierownik Zakładu Fizyki Teoretycznej (BP2) dr hab. Michał Kowal,
e-mail: michal.kowal@ncbj.gov.pl

Miejsce składania ofert:

sekretariat Zakładu Fizyki Teoretycznej (BP2);
e-mailem na adres: dorota.dobrowolska@ncbj.gov.pl
lub pocztą albo osobiście na adres: p. Dorota Dobrowolska, Narodowe Centrum Badań Jądrowych Zakład BP2, ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.


Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations).