Profesor Instytutu | LBM

Data ogłoszenia: 
1 kwi 2021 - 15:30
Termin zbierania ofert: 
22 kwi 2021 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko:

Profesora Instytutu
w Laboratorium Badań Materiałowych

Poszukujemy osoby ze stopniem naukowym doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie inżynierii materiałowej; wybrana osoba zostanie zatrudniona na stanowisku profesora instytutu. Osoba zatrudniona dołączy do zespołu prowadzącego badania nad materiałami do zastosowań jądrowych i badań materiałowych. Praca w LBM wiąże się z utrzymaniem posiadanych przez Laboratorium akredytacji w Pracowni Badań Strukturalnych, Chemicznych i Korozyjnych oraz poszukiwaniu i nawiązywaniu współpracy z przemysłem. 
Laboratorium Badań Materiałowych LBM prowadzi prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe z zakresu inżynierii materiałowej i materiałoznawstwa, jak również prace reatestacyjne i diagnostyczne materiałów konstrukcyjnych z zastosowaniem niszczących i nieniszczących metod badawczych. Badaniom w laboratorium poddawane są materiały nienapromienione oraz w stanie napromienionym. Głównym obszarem badawczym jednostki są pomiary właściwości funkcjonalnych (mechanicznych i strukturalnych) materiałów konstrukcyjnych. LBM posiada akredytacje PCA w zakresie badań materiałowych. Laboratorium prowadzi współpracę międzynarodową z wieloma ośrodkami naukowymi we Francji, Japonii, Niemczech, RPA czy Włoszech.

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Od Kandydata na nowe stanowisko oczekuje się:

Od kandydata oczekuje się, oprócz stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych, udokumentowanej wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej i inżynierii powierzchni oraz doświadczenia w zakresie realizacji badań właściwości fizykochemicznych i wytrzymałościowych materiałów. Pożądane jest doświadczenie w zakresie realizacji badań właściwości materiałów metodami mikroskopowymi (LM, SEM, SEM-EDS/EBSD czy TEM), analitycznymi (spektroskopia Ramana, dyfrakcja rentgenowska) oraz badań wytrzymałościowych (np. metoda nanoindentacji). Kandydat powinien również posiadać doświadczenie w koordynowaniu i realizacji projektów badawczych, współpracy z zespołami badawczymi oraz wykonywaniu prac dla partnerów przemysłowych. Dodatkowym atutem będzie wiedza i doświadczenie w zakresie funkcjonowania laboratoriów akredytowanych.

W szczególności od kandydata oczekuje się:

 • doświadczenia w praktycznym stosowaniu metod analizy mikrostruktury 
 • i właściwości wytrzymałościowych materiałów; 
 • dorobku naukowo-badawczego w dziedzinie inżynierii materiałowej i inżynierii powierzchni potwierdzonego publikacjami naukowymi i badaniami dla jednostek przemysłowych; 
 • doświadczenia w pracy w środowisku międzynarodowym; 
 • udokumentowanej i praktycznej, znajomości technik eksperymentalnych wykorzystywanych do badań właściwości strukturalnych i mechanicznych materiałów; 
 • udokumentowanej działalności naukowej (publikacje w renomowanych czasopismach, udział w konferencjach, staże krajowe lub zagraniczne), udokumentowanej działalności w zakresie analiz i ekspertyz materiałowych oraz opinii technicznych;
 • znajomości norm i standardów z zakresu badań materiałów, obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej stosowanych w różnych sektorach przemysłu energetycznego, ciężkiego lub samochodowego;
 • udokumentowanego doświadczenia w realizacji i koordynowaniu projektami badawczymi, zarządzania zespołami ludzkimi, umiejętności pracy w zespole badawczym, doświadczenia przemysłowego w pracach prowadzonych w jednostkach krajowych i międzynarodowych; 
 • dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie, pożądana znajomość innych języków obcych; 

Pożądanymi cechami Kandydata będą:

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, systematyczność, pomysłowość,
 • dorobek naukowy potwierdzony publikacjami, patentami i udziałem w projektach badawczych,
 • doświadczenie w prowadzeniu wykładów i seminariów naukowych dla studentów i doktorantów

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji
 • praca związana z rozwojem badań materiałowych, w tym na potrzeby energetyki jądrowej
 • miejsce pracy ok. 30 km od centrum Warszawy (Otwock-Świerk) dojazd transportem zakładowym z Warszawy, Otwocka, Garwolina

Wymagane dokumenty:

 • podanie,
 • dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • wykaz publikacji,
 • kopie najważniejszych publikacji niedostępnych w formie elektronicznej,
 • wykaz patentów, wdrożeń i zgłoszeń,
 • autoreferat naukowy,
 • wszelkie inne możliwe dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę.
   

Kontakt:

Prof. dr hab. Jacek Jagielski, jacek.jagielski@ncbj.gov.pl

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: jacek.jagielski@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.


Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations).